Teknoparklar üniversite-sanayi işbirliğinin arayüzü olarak önemli işlevler yüklenmişlerdir. Üniversite içindeki akademik bilgi, araştırma kapasitesi, Ar-Ge altyapısı ile firmaların girişimci ve inovatif yaklaşımlarının birleştirildiği teknoparklar, yeni ürün ve hizmetlerin tasarımı, geliştirilmesi, patent ve fikri haklar bakımından izlenmesi ve ticarileştirilmesi sürecinde kapsamlı ve faydalı işbirlikleri yaratmaktadırlar. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark da kurulduğu günden bugüne kadar hızlı bir büyüme ve gelişme süreci gerçekleştirmiş ve çok sayıda ürünün tasarlandığı ve ticarileştirildiği bir iş birliği ortamı yaratmıştır.

28 – 29 Kasım 2015’te gerçekleştirilen Yıldız Teknopark Kümelenme Modeli Ortak Akıl Konferansı, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark için yeni bir örgütlenme ve yönetim anlayışı arama çalışmasının bir parçası olarak tasarlanmıştır. Teknopark’ın daha verimli, etkin, üretken ve ülke hedefleri doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirmeye yönelik bir yapılanma içinde çalışmasına yönelik olarak gerçekleştirilen bu çalışmada kümelenme modeli ile ilgili olarak tüm katılımcıların modele yönelik önerileri, fikirleri ve beklentileri üzerine çeşitli problem çözme ve karar alma teknikleri uygulanmıştır.

Ülkemizin kalkınma ve gelişme performansında bugünden yarına daha büyük amaç ve hedeflerin söz konusu olduğu bir döneme girilmiştir. Gelişmekte olan ülkeler içinde Türkiye büyüme ve gelişme hedeflerini revize etmiş ve 2023 vizyonu adıyla bilinen yeni bir vizyon belirlemiştir. Yüksek teknoloji ürünü ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve dünya pazarlarına sunulması, cari açığın kapatılması ve de ülkenin refahına yönelik bir gelir akışı sağlanmasına yönelmek bu vizyonun temel adımlarıdır. Bu vizyona göre teknoparklar bu noktada hem kendi bulundukları bölgenin gelişmesi ve kalkınmasına yönelik hem de topyekün ülke kalkınmasına yönelik yeni bir çalışma yöntemine yöneleceklerdir.

Total
0
Shares