Stratejik amaçlar, belirli bir zaman içerisinde kuruluşların ulaşmayı hedeflediği kavramsal sonuçlardır. Bu sonuçlar somut bir nitelik taşırlar ve “Nereye ulaşmak istiyoruz?” sorusuna cevap verirler. Stratejik amaçlar oluşturulurken, bu amaçların kuruluşların bütün faaliyetlerine ve projelerine yön verecek kadar kapsamlı ve aynı zamanda kolay anlaşılır bir yapıda olmasına dikkat edilmelidir.

Stratejik hedefler, belirlenen stratejik amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Genel anlamda hedefler, ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak daha somut ifadeleridir. Stratejik amaçlar; stratejik konular ve stratejik alanlar doğrultusunda belirlenirler. Kurumlar kendilerini uzun vadede etkileyecek stratejik konuları belirlemeli ve stratejik plan kapsamında bu sorunlara çözüm getirmelidirler.

TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen hedefler doğrultusunda planlanan SWOT Çalıştayı, 8 – 9 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 2 günlük bir organizasyon şeklinde gerçekleştirilen çalıştay, farklı iş birimlerinden 49 kişinin katılımı ile tamamlanmıştır. Stratejik planda temel kavramlar olan “Stratejik Planlama Süreci”, “GZFT/SWOT Analizi” ve “Misyon & Vizyon Belirleme” konularında katılımcılara eğitimler verilmiştir. Çalıştayda stratejik plan oluşturulması için SWOT Analizi kullanılarak kuruluşun mevcut durum değerlendirmesi yapılmıştır.

Total
0
Shares