Milli ve yerli sanayi yaratma girişimleri Osmanlı İmparatorluğu döneminde İkinci Meşrutiyet’in 1908’de ilan edildiği zamana denk gelmektedir. Sanayileşme olmadan kalkınma olmayacağını düşünen devlet adamlarının sayısının artması, milliyetçilik akımlarının yükselmesi ekonomi alanında da yerli sanayi kurulması, teşvik edilmesi ve korunması düşüncesini ön plana çıkarmaya başlamıştır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında devlet eliyle kalkınma politikaları uygulanmış, daha sonra sanayinin rekabet gücü kazanması amacıyla önce içeride sonra da dış pazarlarda rekabete açılmıştır. Bu dönemde milli ve yerli sanayinin kurulması konusunda hem önemli adımlar atılmış hem de bazı sektörlerde önemli fırsatlar kaçırılmıştır. Türkiye’nin ekonomik gelişmişlik düzeyini üst sıralara çıkarabilmek için milli ve yerli sanayiyi kurmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunmaktadır. 

Günümüzde dünya ekonomisinden bağımsız, içe kapanık bir sanayileşme modeli kurmak mümkün değildir. Ancak uluslararası iş bölümünde katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten ülkeler arasına girerek hem ekonomik hem de siyasi anlamda dışa bağımlı olmaktan kurtulmak mümkündür. Merkezi hükümet, özellikle savunma sanayi alanında milli ve yerli firmaların ön plana çıkarılmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Milli ve yerli sanayinin oluşturulması topyekûn ülkenin en önemli gündem maddesi olmakla birlikte her kurum bu konuda üzerine düşeni yapmakla mükelleftir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda öncü kurumlardan birisi olarak her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği mal ve hizmet alımlarında; milli ve yerli firmaların ortaya çıkmasına, gelişmesine ve dünya ölçeğinde rekabet edecek firmaların kurulmasına destek olacak bir potansiyelin varlığından hareketle 28 – 29 – 30 Temmuz 2017’de bir çalıştay düzenlemiştir. Bu çalıştayda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda yer alan tüm daire başkanlıkları ve iştirak şirketleri en üst düzeyde temsil edilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ve iştiraklerinden üst düzey yöneticilerin katılımı ile iki gün süren çalıştayda farklı oturumlarda milli ve yerli tedarikçilerin geliştirilmesi amacına yönelik çeşitli problem çözme ve karar alma tekniklerinin uygulandığı oturumlarda çalışmıştır. Bu çalışmalar dört ana tema üzerinden yürütülmüştür. Milli ve yerli tedarik sisteminin oluşturulmasına yönelik yenilikler, tedarik geliştirme, teknoloji transferi ve üretimde yerlileşme başlıkları ile ilgili olarak örnek olaylar, oyunlaştırma, beyin fırtınası, PEST analizi ve gelecek çemberleri teknikleri uygulanarak tüm katılımcıların fikir ve önerileri değerlendirilmiştir.

Total
0
Shares