Dünya ekonomisi artık şehir ekonomileri üzerinden açıklanabilir hale geldi. Birçok ülkenin önde gelen bazı şehirleri o ülkenin ekonomisinde ağırlıklı bölümü oluşturmaktadır. New York, Tokyo, Pekin, Londra kendi ülkelerinin ekonomilerinde itici güç özelliği göstermektedir. İstanbul da bu özellikte bir şehirdir. Ülke ekonomisindeki yeri kadar tarihi, doğal, kültürel özellikleri de İstanbul’u dünya şehirleri içinde ön plana çıkarmaktadır.

Ülke ekonomisini sürüklemenin, cazibe merkezi olmanın diğer boyutu da çok fazla göç almak, hızlı büyümek, plansız gelişmelere maruz kalmaktır. İstanbul da son elli yılda bugün çözümü için uğraştığı kronik problemlerle karşı karşıya kalmıştır. Altyapı, üstyapı, ulaşım, iletişim, eğitim, sağlık gibi temel konularda ihtiyaçlar hızla büyümüş ve hizmet arzının çok üzerinde bir seyir izlemiştir. Bu nedenle geleneksel sorun çözme yöntemlerinin dışında yeni arayışlar söz konusu olmuştur.

Bu gelişmelerle birlikte teknoloji alanında yaşanan hızlı değişimler ve ortaya çıkan gelişmeler; İstanbul‘un problemlerinin teknoloji, yenilik ve inovasyon temelli bir yaklaşımla ele alınarak daha kesin ve hızlı çözümler üretebilmesine imkan vermektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehrin bir çok sorununun çözümü için inovasyon temelli yaklaşımları uygulamaya başlamıştır. Toplu taşıma, ulaşım, denetim gibi konularda üretilen çözümler günlük hayatta kullanılmaktadır.

Bununla birlikte inovasyon kavramı sadece şehrin sorunlarının çözümü için değil aynı zamanda bir inovasyon ekonomisi yaratmanın da anahtarıdır. Üniversiteler, özel sektör, tedarikçiler, kullanıcılar, uluslararası pazar ve diğer oyuncuların yer aldığı inovasyon ekosisteminde yapılacak bazı düzenlemeler İstanbul’u hem kendi sorunlarını çözen hem de bulduğu çözümleri bütün dünyaya sunan bir inovasyon ekonomisi merkezi haline getirecektir.

Ortak Akıl Konferansı

İstanbul özelinde inovasyonu sadece şehrin sorunlarını çözmeye yönelik bir yaklaşım olarak değerlendirmek yerine daha geniş bir perspektifle İstanbul merkezli bir inovasyon ekonomisi oluşturmak daha akılcıdır. Bu amaçla var olan ekosistemi geliştirmek, dönüştürmek ve yönlendirmek gerekir. 28 Mayıs 2018’de gerçekleştirilen İnovasyon Şehri İstanbul Ortak Akıl Konferansı ile şehrin geleceğine yönelik planlamalarda inovasyonun nasıl konumlanacağı araştırılmıştır. 

İnovasyon Şehri İstanbul Ortak Akıl Konferansı çıktıları, İstanbul’un mevcut durumu ve geleceğe yönelik hedefleri çerçevesinde değerlendirildiğinde konferans sonucunda ortaya konulan yol haritasının uygulanması önerilmiştir. 

Strateji Belgesi

İnovasyon Şehri İstanbul’un Strateji Belgesi ise İBB ve paydaşlarının katılımı ile gerçekleştirilen ortak akıl konferansında ortaya çıkan fikirler ve kapsamlı bir literatür taramasıyla elde edilen verilerden hareketle oluşturulmuştur. Bu çalışmada, İBB’nin İstanbul’u bir inovasyon şehrine dönüştürmesi ve bu dönüşümde rol alabilecek tüm paydaşların katılımıyla birlikte inovasyon düşüncesinin ülkemizin ve İstanbul’un gelişmesinde, kalkınmasında ve gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmasında belirleyici bir rol yüklenmesine yönelik stratejiler değerlendirilmiş ve İnovasyon Stratejisinin İBB tarafından oluşturulması noktasında fikir birliğine varılmıştır.

Kavramsal Analiz Raporu

Ekonomik gelişmenin, istihdam ve gelir artışının önemli bir aracı olarak görülen inovasyon konusu ise yine İnovasyon Şehri İstanbul kapsamında hazırlanan bir Kavramsal Analiz Raporu’nda tüm detayları ile ele alınmıştır. Literatür taramasına dayanan Kavramsal Analiz Raporu’nda, öncelikle inovasyon tanımı ve sosyal inovasyon, tersine inovasyon, açık inovasyon, süreç ve sonuç inovasyonu gibi güncel inovasyon kavramları hakkında bilgi verilmiş ve inovasyon süreci üzerinde durulmuştur. Türkiye’de özellikle İstanbul’un bir inovasyon şehri haline getirilebilmesindeki kilit noktalar, Dünya’daki başarılı örnekler göz önünde bulundurularak özetlenmiş ve Türkiye’deki inovasyonla ilgili yasal çerçeve de dikkate alındığında yapılabilecekler belirtilmiştir.

Total
0
Shares